• Soester Courant

Dorpsstreek en Beukendal voorkeurslocaties nieuwe sporthal

SOEST Als het aan het college ligt, gaat de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal tussen Dorpsstreek en Beukendal. De overige locaties vallen af. Dat concludeert het college op basis van het onderzoek waarbij ook bewoners en belanghebbenden betrokken waren. Uiteindelijk is het de raad die hier begin 2018 een besluit over neemt.

Voor een nieuwe sporthal waren zes locaties in Overhees in beeld en de locatie van sporthal Beukendal. Samen met bewoners en andere belanghebbenden is per locatie gekeken naar de gevolgen van een nieuwe sporthal. Alle locaties zijn getoetst op factoren zoals ruimtelijke inpasbaarheid, verkeer, volkshuisvesting, financiën etcetera. Hieruit blijkt dat de locatie Dorpsstreek vanuit deze factoren het meest kansrijk is. Ook draagvlak is meegewogen. Vanuit dit oogpunt komt Beukendal het sterkst naar voren. Het college stelt daarom voor beide plekken voorlopig als voorkeurslocatie aan te wijzen. En om de overige locaties als minst kansrijk aan te merken en deze daarom niet te betrekken in het vervolgtraject.

PARTICIPATIE In oktober zijn twee workshops gehouden waarin de meningen zijn gepeild over de geschiktheid van de locaties. Aan de workshops hebben ruim twintig betrokken bewoners deelgenomen. De resultaten zijn verwerkt in een verslag. Deze is terug te vinden op de website. Ook zijn gesprekken gevoerd met sport en onderwijs. Deze input vanuit de samenleving vormt een belangrijk onderdeel van het advies.

BESLUITVORMING Het college heeft een voorlopig besluit genomen. Dit wordt tijdens de informatiebijeenkomst voorgelegd aan de aanwezigen en reacties worden gevraagd. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in dit voorgenomen besluit. Bij het raadvoorstel dat het college aan de raad voorlegt worden de eventuele aanpassingen meegenomen. De raad neemt begin 2018 een besluit over het voorstel van het college om Dorpsstreek en Beukendal als voorkeurslocaties aan te wijzen en verder uit te werken in businesscases. Alle belanghebbenden zullen hierbij betrokken worden. Naar aanleiding van deze businesscases maakt de politiek medio 2018 een keuze voor een definitieve locatie.

INFORMATIEBIJEENKOMST Op maandagavond 20 november van 20.00 tot 22.00 uur is een informatiebijeenkomst in de sportzaal Willaert, Willaertstraat 49. Doel van de avond is om de achtergrond van het besluit en het proces toe te lichten en bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen en input te leveren. Bewoners die buiten Overhees wonen zijn ook hartelijk welkom op deze avond.