• Eempers

Geen grootschalige bouw langs startbaan

SOESTERBERG De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Soest-Soesterberg mag dan ven van mening zijn dat het betreurenswaardig is dat een groot deel van het gebied met de hoogste natuurwaarden in de gemeente, namelijk langs de startbaan van het voormalige vliegveld in Soesterberg, niet beschermd wordt maar juist grootschalig bebouwd gaat worden, burgemeester en wethouders delen deze mening niet.

Zij antwoorden dit op vragen van de fractie. Er is volgens hen geen sprake van grootschalige woningbouw in de strook langs de startbaan. De Provincie Utrecht is trekker van het project Woonwijk Vliegbasis. Deze woonwijk is natuurinclusief ontworpen en bestaat uit circa 265 woningen verspreid in een heide landschap en in bestaand bosgebied. De wijk aanleggen kan pas na het verkrijgen van de benodigde vergunningen Wet Natuurbescherming (bevoegd gezag Provincie Utrecht), waarbij in de compensatie van broedgebieden van beschermde doelsoorten is voorzien. 

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug heeft de gemeente Soest samen met zestien andere partijen afgelopen jaren gewerkt aan het versterken van het NatuurNetwerkNederland op Soesterberg. 

GroenLinks wijst erop dat In het coalitieakkoord is aangegeven dat het college ruimte biedt aan inwoners/inwonersgroepen die het onderhoud van groenstroken bij hen in de buurt willen overnemen. In de kaderdiscussienota wordt melding gemaakt van 'bewonersparticipatie (groen aan de buurt)'. Gesuggereerd wordt dat het college bewonersparticipatie vooral ziet als 'inwoners doen het onderhoud zelf'. Dit idee is al in twee voorgaande periodes geprobeerd, maar heeft tot nu toe weinig animo opgeleverd.

Op de vraag van GroenLinks wat gaat het college anders gaat doen zodat het wei aantrekkelijk wordt voor inwoners om hier tijd, geld en moeite in te steken en welke plannen het college heeft om hun zeggenschap over natuurontwikkeling en -beheer ook 'aan de voorkant' bij de vorming van beleid te vergroten, zeggen b. en w. dat ze de inwoners inderdaad meer willen laten doen dan alleen het onderhoud van het openbaar groen.

Zoals in de kaderdiscussienota is aangegeven, denken zij bij burgerparticipatie onder meer aan 'groen aan de buurt'. Afgelopen jaar zijn, in samenwerking met de provincie, onder andere bewoners rondom de noordelijke Eng in Soest zeer actief bezig geweest met het maken en realiseren van plannen voor dit gebied. Verschillende bewonersgroepen hebben nagedacht en plannen gemaakt om dit gebied aantrekkelijker te maken en de biodiversiteit te vergroten.

Daarna hebben de bewoners, eind maart - begin april, uitvoering gegeven aan deze plannen. Ook het onderhoud van deze gebied nemen de bewoners nu op zich. Burgemeester en wethouders hebben deze groepen in dit gehele proces gefaciliteerd. Dergelijke projecten zien zij ook graag in de komende jaren verspreid door Soest en Soesterberg gestalte krijgen. Verder zal in het Natuurontwikkelingsplan ook de voorlichting over het vergroten van de biodiversiteit - ecologische groenbeheer in het openbaar gebied én het vergroten van de natuurwaarden op particulier terrein worden meegenomen. Ook bij het vormen van natuurbeleid vindt bewonersparticipatie plaats.