• Jaap van den Broek

Gemeente wil meer grip op evenementen

SOEST Met een nieuw evenementenbeleid wil de gemeente meer duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden waar een evenement in Soest aan moet voldoen. Tegelijkertijd wil de gemeente ook dereguleren en worden geluidsnormen voor sommige evenementen verruimd.

Hans Veltmeijer

Bijna eens in de drie dagen is er een evenement in de gemeente Soest. De Oude Ambachtenmarkt, de Gildefeesten en de Sylvestercross zijn wellicht de bekendsten en in elk geval de grootste van die 116 jaarlijkse evenementen. De helft van de Soesters bezoekt die lokale evenementen. Naast veel plezier voor deelnemers en bezoekers zorgen evenementen ook vaak voor overlast voor omwonenden. Geluids- en verkeershinder leidt dikwijls tot klachten. En er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, met de ramp met de monstertruck in Haaksbergen als afschrikwekkend voorbeeld.

BREDE BLIK Met het beleidsplan 'Veilige evenementen in een gastvrij Soest' wil de gemeente helder maken wat wel en niet mag aan aanvragers, bezoekers en omwonenden van evenementen. In februari 2016 werd al de startnotitie voor dit nieuwe beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Nu beslist de huidige gemeenteraad op 4 oktober over het evenementenbeleid. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met ondernemers, evenementenorganisatoren en inwoners, benadrukt de gemeente. ,,Die brede blik maakte het mogelijk om verschillende belangen te overbruggen en te verbinden."

VASTGELEGD Het nieuwe beleid beoogt ook vergunningaanvragen soepeler te laten verlopen en betrokken partijen efficiënter te laten samenwerken. De 'nadrukkelijke wens tot deregulering' vertaalt zich in meer meldingsplichtige en minder vergunningplichtige evenementen en de invoering van meerjarige vergunningen. Per locatie en gebied worden spelregels voor de evenementen gemaakt. Zo worden de geluidsnormen en het aantal evenementen per locatie en gebied vastgelegd. Omwonenden weten daarmee wat zij maximaal kunnen verwachten aan eventuele hinder en voor aanvragers is duidelijk of een evenement is toegestaan op een locatie en hoeveel geluid ze mogen produceren.

KERKPLEIN Hier en daar worden de geluidsnormen verruimd. Dat sluit volgens Soest aan bij 'de huidige gegroeide praktijk'. Het aantal 'luide' evenementen wordt beperkt: 3 per locatie en 25 voor geheel Soest in een jaar. Ook is er nog ruimte vrij voor nieuwe evenementen of uitbreiding van bestaande evenementen. Het Kerkplein is vooralsnog niet opgenomen als feestlocatie. Eerst moeten de klachten van omwonenden naar aanleiding van Koningsdag 2018 op deze plek, uit de wereld zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook een aantal nieuwe evenementenlocaties op het oog: Lange Duinen, De Paltz, Cabrio en Park Vliegbasis Soesterberg. Voor sommige van deze plekken is eerst akoestisch, ecologisch, cultuurhistorisch en verkeerstechnisch onderzoek nodig. Op zijn vroegst begin 2019 treedt het nieuwe beleid in werking.