• De rivier de Eem bij de Kleine Melm in de Soester polder. De gemeente wil het natuurgebied versterken.

    Hans Veltmeijer

Tientallen natuurprojecten versterkt

SOEST Het nieuwe landschaps- en ontwikkelingsplan van de gemeente telt 35 projecten die het landschap en de natuur in Soest moeten bevorderen. Van beplanting van polderwegen en het herstel van het Slangenbosje tot het stimuleren van kringlooplandbouw.

Hans Veltmeijer

Ook projecten om de regels in het buitengebied te handhaven staan beschreven in het uitgebreide document, waar de gemeenteraad zich in maart over buigt. Over budget hoeft dan nog niets te worden besloten, dat komt pas aan de orde wanneer projecten helemaal zijn uitgewerkt.

De gemeenteraad heeft in 2018 gekozen voor 'een mooier en groener Soest', een middenweg tussen verstedelijking en ruim baan voor de natuur. Soest is een van de weinige gemeenten met een landschap- en natuurontwikkelingsplan (LOP), zegt wethouder Aukje Treep. ,,Het landschap is een belangrijke kwaliteit voor Soesters, het is een hoofdreden om hier te wonen. Tegelijkertijd neemt de druk erop toe. We willen een herkenbaar landschap, de biodiversiteit versterken en ook recreatie en toerisme uitbreiden."

De groenwethouder wil extra budget voor onder meer de Zuidelijke Eng. Voor het aanleggen van een wandelpad, een nieuw vast te stellen vergoeding voor het verbouwen van andere gewassen dan mais en maatregelen om de biodiversiteit hier te verhogen.

Naast extra handhavers rekent ze op de hulp van inwoners en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij klussen als het maken van houtwallen en het graven en opschonen van poelen. Bij een onderzoek in 2008 werden 62 waterpoelen geteld, veel daarvan hebben dringend onderhoud nodig. Een greep uit de andere projecten: het creëren van een aaneengesloten bloemenlint door het buitengebied, herstel van het verdrogende Slangenbosje bij de Ir. Menkolaan, een klompenpad door het Soesterveen, beplantingen van polderwegen en dorpsranden, opknapbeurten van oeverzwaluwwanden en het aanleggen van ecologische verbindingszones. In Soesterberg wordt de geschiedenis van de in 1653 aangelegde Wegh der Weegen (de N237) 'beleefbaar gemaakt'. Zo wordt de oude sortie Korndorfferlaan in oude luister hersteld.